Dargaggeessi dheerinaan Nagawoo Jimaa ‘nan caala’ jedhu Gujiirraa as bahe

Maqaan isaa Awwaluu Buxxuulaa jedhama. Dhalatee kan guddate Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaatti.

Ilma horsiisee bulaa ta’uu kan himu Awwaluun, dheerinni isaa garmalee dabalee namoota caalaa dhufuu kan bare yeroo umriin isaa ganna 15 ture ta’uu yaadata.

“Ani Ijoollummaa kiyyatti loon tiksaa guddadhe. Booda mana barumsaa galee hanga kutaa saddeetii baradhe. Ani mucaa dhumaa waanin ta’eef abbaan kiyya ‘barumsa dhaabii karra kiyya dhaali’ jennaan qe’eetti deebi’ee niitii fuudhe,’ jedha.

Awwaluun amma hojii horsiisa beelladaa keessaa bahee daldala irrattii hojjechaa jira.

Beeyiladaafi albuudota magaalaa Shaakisoo fi Finfinnee gidduu daldala.

Dargaggeessi umuriin isaa ganna 24 kun, dheerinni isaa meetiraa lamaa fi seentimeetiraa 35 dha.(BBC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.